Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Mirelle verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Mirelle of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Mirelle verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Mirelle Doeleman, Schoonheidssalon Mirelle, Dukaatlaan 4, 2742 LH Waddinxveen.
KVK nummer: 33301990, bereikbaar via info@salonmirelle of via telefoonnummer: 0182-639813.

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt
Schoonheidssalon Mirelle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens, eventueel postadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Eventueel voor- en nafoto’s

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt
Schoonheidssalon Mirelle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling

4. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Mirelle verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Mirelle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@salonmirelle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Mirelle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Afmelding e-mail berichtgeving
Schoonheidssalon Mirelle gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Mirelle verstrekt geen gegevens aan derden.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Mirelle gebruikt alleen analytische geanonimiseerde cookies.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Mirelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@salonmirelle.nl of telefoonnummer: 0182-639813.